PRIVACY POLICY

Uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens is essentieel voor advocatenkantoor Maarten Broekx. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Maarten Broekx baat zijn kantoor in eigen naam met RPR. Leuven 0848.275.985, 3000 LEUVEN, C. MEUNIERSTRAAT 111, email: maarten.broekx@gmail.com.

Advocatenkantoor Maarten Broekx (hierna MB) verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Wij behandelen uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en de Privacywetgeving.

A. Algemeen
Onder de term “persoonsgegevens” valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam, rijksregisternummer, locatiegegevens, IP-adres, contactgegevens,…)

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen en bewaren tot het mededelen en het vernietigen ervan.

MB is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij verwerkingen uitvoeren in opdracht van onze cliënten. In dit laatste geval is onze cliënt verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

B. Welke gegevens wij verwerken
Wij verzamelen voornamelijk gegevens die volgens de AVG omschreven worden als “Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens”

Dit zijn de gegevens die het voor ons mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw kbo – nummer of uw telefoonnummer).

Concreet verzamelen wij volgende gegevens

identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, …)
contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, …)
globaal financieel overzicht (uw onroerende goederen, …)
beroep (uitgeoefende functie, opleiding, …)
Tevens verzamelen wij gegevens die betrekking hebben op de samenstelling van het gezin (burgerlijke staat, aantal kinderen, …). Indien u ons deze gegevens meedeelt, dient u de betrokken personen hiervan op de hoogte te brengen.

Mogelijks verwerken wij tevens bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals:

strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
gegevens van personen jonger dan 16 jaar
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarten.broekx@gmail.com

C. Wanneer en hoe wij uw gegevens verzamelen
MB verzamelt gegevens op volgende manieren

U contacteert ons (per telefoon, via e-mail, via het contactformulier op onze website,…) met het verzoek uw belangen te behartigen of u advies verlenen;
U vult de formulieren en overeenkomst in die wij u overmaken;
U maakt gebruik van onze diensten;
U abonneert zich op onze nieuwsbrief of gaat in op één van onze uitnodigingen (infosessies,…);
U neemt contact met ons via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld, zoals daar onder meer zijn onze website, social media,…;
Wij doen op geen enkele wijze aan geautomatiseerde profiling.

Tijdens een bezoek aan de site worden door MB geen ‘tracking cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen, heeft u steeds het recht om daar niet op in te gaan, doch u dient te begrijpen dat wij moeten kunnen beschikken over bepaalde gegevens teneinde u kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden.

MB verwerkt tevens persoonsgegevens in opdracht van cliënten. Dit  gebeurt steeds op grond van overeenkomsten die wij met deze cliënten afsloten. Indien wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van cliënten, waarborgen onze cliënten de correcte verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. Wij staan dan ook niet in voor de verwerking van gegevens door onze cliënten die niet op rechtmatige wijze gebeurd zouden zijn.

D. Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, doch verbinden ons er toe om enkel de gegevens te verwerken dewelke op redelijke en billijke wijze nodig zijn.

Wij verwerken uw gegevens op basis van volgende gronden:

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen
Teneinde te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen die op ons rusten zoals witwaspreventie;
Indien dit ons gerechtvaardigd belang betreft;
Indien wij uw toestemming gekregen hebben;
Met het verzenden van een e-mail of het invullen van het contactformulier op de website, geeft een bezoeker MB toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op marktonderzoek en direct marketing per post of per e-mail.

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met MB contractueel verbonden derden, doch enkel met het oog op de direct marketing van eigen diensten van MB.

MBverbindt er zich toe de verstrekte gegevens op geen enkel moment of wijze door te geven aan derden met het oog op de exploitatie van commerciële diensten door derden.

E. Vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens en de duur van de bewaring
Alle persoonsgegevens worden steeds strikt vertrouwelijk behandeld.

De leden van het kantoor hebben toegang tot uw dossier.

Uw gegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om contractuele verbintenissen na te komen.

F. De beveiliging van uw gegevens
Wij treffen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen en dit om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verwijzing door een derde naar onze website of diensten.

G. Uw rechten
U heeft het recht om inzage te verzoeken en om rectificatie of verwijdering van de door u verschafte persoonsgegevens, de beperking van de (verdere) verwerking te vragen, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

MBverbindt er zich toe om in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek informatie te geven over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Let wel: MB zal niet steeds verplicht zijn om in te gaan op uw verzoek.

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere van deze opgesomde rechten, dient u contact op te nemen met het secretariaat via e-mail (maarten.broekx@gmail.com) of per telefoon op +32 (0)499178804

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw vraag werd beantwoord, kan u zich in tweede instantie wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

DIENSTENWET

Maarten Broekx baat zijn kantoor in eigen naar met RPR. Leuven 0848.275.985, 3000 LEUVEN, C. MEUNIERSTRAAT 111, email: maarten.broekx@gmail.com.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten vanMB is verzekerd via Orde van Vlaamse Balies als tevens via de balie van Leuven bij Amlin Europe (als hoofdverzekeraar) en medeverzekeraars Zurich en KBC Verzekeringen.

De modaliteiten kan u terugvinden op de website van de orde van advocaten bij de balie te Leuven ( www.balieleuven.be)

De aansprakelijkheid van de advocaten van MB is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de verzekering.

Deze polis verleent dekking in de hele wereld onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Dienstverlening
U kan bij de advocaten van MB terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand bij geschillen voor alle rechtbanken in België, advies en dienstverlening , bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

De prijzen voor diensten en kosten kunnen op eerste verzoek
worden ontvangen.

Voor informatie of bij klachten
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u de advocaten van MB bereiken:

via post op het adres: C. Meunierstraat 111, 3000 LEUVEN
via e-mail op het adres: maarten.broekx@gmail.com
via telefoon op het nummer: 0499178804


Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
De leden van MB zijn onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Baliereglement van balie Leuven, codificatie
9 oktober 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php

(www.advocaat-info.be)